Reklamacije Saobraznost Garancija

Poštovani kupci, zahvaljujemo Vam se na poverenju koje nam ukazujete !

  Uz uređaj se isporučuje uputstvo za upotrebu uređaja na Srpskom jeziku. Pre nego što počne sa korišćenjem uređaja, kupac je dužan da dobro prouči predato tehničko uputstvo za rukovanje i upotrebu uređaja, kao i uslove garancije, jer Vam poštovanje datih saveta i uputstava pomaže da uređaj koristite dugi niz godina.

Garantne izjave:

– Svi uređaji I artikli iz našeg prodajnog asortimana imaju garantni rok od 2 godine, od dana predaje kupcu fizičkom licu koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti – potrošač. Svi uređaji I artikli iz našeg prodajnog asortimana imaju garantni rok od 1 godine, od dana predaje kupcu pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu upisanom u posebni registar, koji obavlja slobodne delatnosti.

– Svi uređaji iz kategorije vijčani kompresori, imaju standardnu garanciju od 2 godine za sve kategorije kupaca, od dana isporuke uz obavezni „nulti servis“ pod kojim se podrazumeva da prvo puštanje u rad, na lokaciji korisnika, vrše zaposleni serviseri Tehnogame ili zaposleni serviseri naših ovlašćenih distributera od kojih ste kupili uređaj.

– Garancije za sve grupe proizvoda mogu biti i duže ukoliko je to dodatno definisano prethodnom ponudom/ugovorom.

– Izjavljujemo da je kupljeni uređaj u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu ili funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe.

– Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na uređaju koji su posledica nesaobraznosti , kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku , pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva za upotrebu. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje, za svo vreme trajanje garantnog roka.

– Izjavljujemo da su rezervni delovi za servis i redovno održavanje/servisiranje naših uređaja obezbeđeni za vreme ali i nakon garantnog roka, kao i da je angažovanje naših servisera, ili servisera naših distributera, na poslovima redovnog servisiranja uređaja ( radna snaga, rezervni delovi koje proizvođač deklariše kao potrošne delove, te putni troškovi servisera ) naplativi za vreme trajanja garancije kao i nakon isteka garancije i to u skladu sa važećim cenovnikom Tehnogama d.o.o. Šimanovci.

– Izjavljujemo da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru

Garantne obaveze:

– Sve nefunkcionalnosti uređaja nastale greškom u proizvodnji, kao i sva oštećenja nastala u procesu manipulacije i transporta do trenutka predaje krajnjem korisniku otklonićemo o sopstvenom trošku ili o trošku našh distributera.

– Ako popravka traje duže od 10 dana garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke. U slučaju nemogućnosti da otklonimo nefunkcionalnost, uređaj ćemo zameniti drugim uređajem istog ili odgovarajućeg tipa.

– U slučaju neopravdane reklamacije kupac snosi troškove po važećem cenovniku ( kao da je u pitanju intervencija van garantnog roka )

– Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Prava iz garantnog lista kupac može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

– Da uređaj vrati u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti, poželjno ga je dostaviti u ambalaži.

– Da je tačno i uredno popunjen „garantni list“ , pri čemu se predaje uz uređaj a kupac dobija kopiju popunjenog reklamacionog lista kao dokaz da je uređaj predao na reklamaciju.

– Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Garancija neće važiti I u sledećim slučajevima:

– Ukoliko uz uređaj nije predat garantni list, jasno, čitko popunjen i overen od strane Tehnogame/Distributera.

– Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen kao posledica pada, udarca i sl.

– Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje.

– Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu proizvođača a posebno ukoliko je uređaj radio u izrazito lošim uslovima sredine na šta je proizvođač skrenuo pažnju u uputstvu za upotrebu predmetnog uređaja.

– Ukoliko je uređaj eksploatisan preko maksimalne mere koju je definisao proizvođač u uputstvu za upotrebu uređaja.

– Ukoliko je uređaj otvaran, prepravljan, rastavljan ili je na njemu vršena bilo kakva intervencija od strane nestručnih i neovlašćenih lica.

– U slučajevima kada je do kvara došlo usled više sile – elementarnim nepogodama ( udar groma, požar, poplava varijacija u naponu i to za više od +/-10% )

– U slučaju da je kupac sam startovao vijčani kompresor bez izvršenja „nultog servisa“ od strane ovlašćenih servisera Tehnogame

Postupak reklamacije:

– U slučaju da primetite defekt ili nepravilnost u radu Vašeg uređaja, odmah ga isključite !

– Kako biste izbegli eventualne neprijatnosti, savetujemo Vam da ponovo pročitate uputstvo koje ste uz uređaj dobili.

– Ukoliko će uređaj ipak morati na popravku, savetujemo Vam da se prvo obratite prodavcu/distributeru kod koga ste uređaj kupili koji će Vam dati detaljne instrukcije u vezi postupka reklamacije.

– Uređaje je potrebno da dostavite prodavcu kod koga ste uređaj kupili, zajedno sa računom I popunjenim garantnim listom.

– U slučaju neosnovane reklamacije ili u slučajevima kada garancija ne važi, Tehnogama d.o.o. zadržava pravo da naplati pružene usluge rada i troškove izlaska na teren po važećem cenovniku privrednog društva.

– Nakon predaje uređaja, zajedno sa garantnim listom, Prodavac/Distributer će Vam izdati kopiju „Reklamacionog lista“ kao dokaz da ste uređaj predali po osnovu reklamacije.

– Nakon defektaže, a najkasnije u roku od 8 dana ćemo Vam dati odgovor o prihvatanju reklamacije kao i rokom za eventualno uklanjanje nesaobraznosti.

– Rok za uklanjanje nesaobraznosti, može biti najviše 45 dana od podnošenja reklamacije te ukoliko je duži, ili nesaobraznost nije moguće ukloniti, uređaj ćemo Vam zameniti novim, takođe najkasnije u roku od 45 dana od dana podnošenja reklamacije.

– Ukoliko pak utvrdimo da razlog defekta nije nesaobraznost, več neki drugi razlog, jasno i nedvosmisleno ćemo dati odgovor usled čega je kvar nastao te ćemo Vam i prezentovati vreme potrebno za popravku kao i same troškove popravke, i zatražiti Vašu saglasnost da iste snosite ili da uređaj preuzmete u stanju u kakvom ste nam ga ostavili

– Ukoliko uređaj ne preuzmete nakon 30 dana po pismenom obaveštenju mailom da uređaj možete preuzeti, smatraćemo da ste odustali od popravke i da se odričete uređaja.

Saobraznost:

Zakonska odgovornost Tehnogama d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

– odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
– ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora/web kupovine;
– ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
– po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa, na “web shopu” ili na ambalaži robe.

Ovlašćeni servisi:

Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Ul. Dečka bb, 22310 Šimanovci, Tel. 022/215 – 23 – 01; Tel. 022/215 – 23 – 02; Tel. 022/215 – 23 – 03; office@tehnogama.comwww.tehnogama.com